Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, din 30.06.2023

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din 05.01.2018

Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, din 29.06.2023

Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, din 30.05.2023

Ordinul nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia

Ordinul nr. 656/359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Ordinul nr. 867/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Ordinul nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului

Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Regulile de confirmare clinică şi medicală a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă, din 30.06.2023

Regulile de confirmare clinică şi medicală a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi, din 30.06.2023

Modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării stării de risc epidemiologie şi biologic generate de pandemia de COVID - 19 şi a aplicabilităţii art. 1 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36 din 21.07.2020

HOTĂRÂRE privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România

LEGE privind achiziţiile publice

Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

LEGEA nr. 53/2003 Codul muncii

LEGEA Nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

LEGE privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

LEGEA Nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă

LEGEA drepturilor pacientului

LEGEA farmaciei nr. 266/2008

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

ORDIN privind aprobarea detalierii pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti a numărului total de paturi din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, pentru anul 2023, începând cu data de 1 iulie

ORDONANŢĂ pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului

ORDIN pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor

ORDIN privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

ORDIN privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

ORDIN pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice

ORDIN privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare, evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale secondhand puse în funcţiune şi eliberarea avizului de utilizare pentru dispozitivele medicale din dotarea mijloacelor de intervenţie pentru asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească

ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 358/2019

ORDIN pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice

ORDIN privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

ORDIN privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

ORDIN pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

ORDIN pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public

ORDIN pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale

ORDIN pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane

ORDIN pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

ORDIN pentru aprobarea Normelor specifice de organizare şi funcţionare a teleradiologiei

ORDIN privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

ORDIN privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice

ORDIN privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Contact

Adresa: Str. Victor Babes nr. 34
cod postal 430092
Localitatea Baia Mare
Judetul Maramures
Romania

Telefon: 0262 276 897 ; 0262 275 995 ; 0262 276 527

Programari telefonice: 0262 422 212
Programarile telefonice se fac de Luni - Vineri intre orele 07:00-15:00

Fax: 0262 276 730

Email:
secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

Adresa electronica de contact pentru intrebari si sesizari:
secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

 

Informatii privind Securitatea si Confidentialitatea datelor

 

Localizare

Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 27089
© 2024 Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare